Bezpieczna budowa, podnosimy standardy bezpieczeństwa, Mazowsze, cała Polska, kompleksowe usługi BHP, PPOŻ, OCHRONY ŚRODOWISKA dla budownictwa

Budownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu – ale niestety również bardzo niebezpieczna. Wciąż jako społeczeństwo ponosimy duże koszty ludzkie i finansowe związane z tą branżą. Trzeba jeszcze wielu działań, by poprawić standardy bezpieczeństwa na budowach.

 

Pomagamy inwestorom, wykonawcom na budowach poprzez:

1.Wykonanie profesjonalnych planów BIOZ,

2.Wykonywanie całych systemów bezpieczeństwa, które zawierają szereg elementów umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego,

3.Bezpośredni nadzór na budowie – profesjonalne służby, które mają doświadczenie na budowie ( nie służby bhp, które często nie potrafią odróżnić nawet poszczególnych maszyn),

4.Koordynacja prac na budowie pod względem bezpieczeństwa, Przejęcie funkcji koordynatora BHP

5.Opracowanie i wdrożenie systemu prewencji z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska,

6.Przygotowanie inwestycji pod względem bezpieczeństwa, środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego

7.Przygotowanie inwestycji pod względem określenia wymagań dla podwykonawców, itd.

Nasze usługi nie koniecznie są najtańsze na rynku, ale są wysoko specjalistyczne Zapewniamy w zamian, profesjonalizm i ogarnięcie zakresem wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem:

v  •BHP

v  •P.POŻ

v  •SZKOLENIA

v  •AUDYTY BEZPIECZEŃTWA

v  •POMIARY

v  •OCHRONA ŚRODOWISKA

v  •GOSPODARKA ODPADAMI

v  •ITD

 

Wysokie i przyjazne środowisku standardy bezpieczeństwa i higieny pracy można zapewnić jedynie w ogólnym kontekście osiągania wysokich standardów, jakości i odpowiedniego poziomu wydatków na ten cel.

 

Celem naszym jest pomoc inwestorom i wykonawcom w upowszechnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

 

Zgodnie z Konstytucją nie tylko pracownicy, ale też wszyscy obywatele świadczący pracę (niezależnie od jej podstawy prawnej) są chronieni odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w szczegółowych przepisach wykonawczych.

 

Najważniejsze wymagania zawarte są w przepisach:

 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Z 2001r. nr 118 poz. 1263) i innych urządzeń technicznych

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401)

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650 z póż. zm.)

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745)