Drogi transportowe, wewnątrz zakładowe – BHP, PPOŻ

Drogi transportowe, wewnątrz zakładowe, ciągi piesze z czego wynika obowiązek ich wyznaczania? Jaka jest odpowiedzialność za niespełnieni wymogu oznakowania dróg wewnątrzzakładowych?

Drogi wewnątrz zakładowe gdzie odbywa się ruch pojazdów powinny być zaprojektowane i oznakowane w oparciu o przepisy Ustawy o ruchu drogowym. W przypadku starszych obiektów oznakowanie  pionowe i poziome powinno zostać uzupełnione,  jak najszybciej ponieważ obowiązek został nałożony w 2010 roku i stał się wymagalny 21 sierpnia 2012 roku. Złe lub niedostateczne oznakowanie dróg wewnętrznych jest wykroczeniem –  art. 85a §1 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę grzywny dla osoby, która naruszy przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych. Zgodnie z art. 85a §2 Kodeksu wykroczeń, tej samej karze ma podlegać osoba, która zleci wadliwe wykonanie takiej czynności.

Oprócz zapisów związanych z Ustawą o ruchu drogowym jest odniesienie do tego zagadnienia w przepisach związanych z BHP, to znaczy w § 4.1 i § 66  ogólnych przepisów bhp – warto te przepisy znać i je stosować. W realu na terenie zakładu powinien obowiązywać regulamin i projekt organizacji ruchu –  transportu wewnątrz zakładowego, gdzie powinny być naniesione wszystkie oznakowania i miejsca postojowe służące pojazdom i innym maszynom, które mają możliwość poruszania się po terenie zakładu.

Innym aspektem jest nie do końca przemyślane wyznaczanie szerokości dróg wewnątrz hal produkcyjnych i magazynów, gdzie te drogi powinny być dostosowane do przewożonych materiałów z zachowanie zasad bezpieczeństwa dla ruchu pieszego z wyznaczeniem i oznakowaniem ciągów dla ruchu pieszych. Przy wyznaczaniu promienia skrętu na przykład dla wózka jezdnowego warto posługiwać się starymi normami już nie obowiązującymi, lecz nie zastąpionymi przez nowe.

W przypadku wykonywania planu organizacji ruchu, należy także pamiętać o prawidłowym wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych i miejsc zbiórki po ewakuacji, ponieważ z praktyki niejednokrotnie widziałem, jak wyznaczony był punkt zborny na drodze, którą alarmowo miały docierać wozy bojowe Państwowej Straży Pożarnej lub inne służby.

Praktyka pokazuje że temat choć jest tak oczywisty i przeciętna osoba z prawo jazdy powinna sobie w tym zakresie poradzić, to nie jest to tak do końca oczywiste,  ponieważ prawidłowa organizacja ruchu na terenie zakładu  jest powiązaniem przepisów o ruchu drogowym, przepisów związanych z bhp, przepisów powiązanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz wpływa na dokumenty powiązane np na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, regulamin transportu środków chemicznych itd.

Zespół HSE BHP SECURITY – konsultuje, pomaga w twożeniu profesjonalnych regulaminów i planów organizacji ruchu wewnątrzzakładowego – zapraszamy do współpracy.

Nieoznakowanie dróg wewnątrzzakładowych lub ich złe oznakowanie wiąże się z karą –

Wykroczenie z art. 85a kodeksu wykroczeń jest zagrożone karą grzywny.

Do wysokości kary ma zastosowanie art. 24 k.w., który ustala je na poziomie od 20 do 5000 zł.