Ergonomia przegląd, audyt ergonomii, ergonomiczne miejsce pracy, ergonomia w przemyśle, Płock, Polska

Ergonomia przegląd, audyt ergonomii, ergonomiczne miejsce pracy, ergonomia w przemyśle, Płock, Polska

Dziedzina nauki i praktyki, której celem jest kształtowanie działalności człowieka – w tym przede wszystkim pracy – odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości.

Według Państwowej Inspekcji Pracy niewłaściwa organizacja stanowiska pracy i niewłaściwa ogólna organizacja pracy były przyczyną 3497 wypadków przy pracy – dane PIP

Dlatego tak ważna jest ergonomia?

Wykonywanie przeglądów ergonomicznych i kształtowanie warunków ergonomicznych to jedno z zadań służby bhp przytoczone w rozporządzeniu.

Ponieważ pomijanie jej jest często przyczyną zaistnienia wypadków lub powstania chorób zawodowych.

Nasza firma mając świadomość, że odpowiednie środowisko pracy stwarza dogodne warunki do poniesienia bezpieczeństwa oraz wydajności i jakości pracy kieruje do pracodawców specjalistyczne usługi mające na celu:

 • Przegląd ergonomiczny stanowisk pracy
 • Opracowanie planu poprawy warunków ergonomicznych na stanowiskach pracy
 • Opracowanie ergonomiczne stanowisk pracy, czynności roboczych
 • Sprawdzenie w praktyce efektów działań ergonomii i poprawy wydajności po przeprowadzeniu działań związanych z ergonomią koncepcyjną dla nowo projektowanego stanowiska

Nasza firma chce pomóc przedsiębiorcom w odpowiednim kształtowaniu odpowiednich warunków pracy oraz kontynuować dzieło Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Polska poniekąd była liderem w tej dziedzinie i mamy się czym szczycić w tym zakresie.

Często należy u danego pracodawcy wprowadzić model ergonomii korekcyjnej. Zanim to zrobimy, dokonujemy analizy istniejących warunków pod kątem ich zgodności z wymaganiami społecznymi i organizacyjnymi pracy oraz z uwarunkowaniami psychofizycznymi pracowników.

Następnym etapem jest opracowaniem projektu optymalizacji. W analizie i ocenie konieczne jest systemowe ujęcie wielu elementów systemu pracy na stanowisku takich jak:

 1. sposób i efektywność systemu komunikacji między pracownikami, (przekaz informacji wzrokowej i słuchowej),
 2. prawidłowe funkcjonowanie wskaźników oznakowań w sposób ergonomiczny
 3. ocena zgodności z tabelami ergonomicznymi rozkład narzędzi na stanowisku pracy, kolejność czynności na stanowisku pracy, oświetlenie, kolejność operacji, monotypia
 4.  podział zadań miedzy pracownikiem a maszyną,
 5.  analiza wysiłku i pozycji przy pracy,( wydatek energetyczny)
 6.  ocena dostosowania narzędzi i parametrów środowiska pracy do zadania (oświetlenia, hałasu, mikroklimatu, czynniki szkodliwe lub uciążliwe),
 7.  ocena organizacji, podziału zadań i odpowiedzialności według kompetencji pracowników.
 8.  Wynikiem analizy i oceny ergonomicznej stanowiska pracy powinno być opracowanie planu korekty warunków pracy w takim zakresie, jaki jest możliwy w danej sytuacji i zwiększający wydajność i komfort pracy.

Ergonomia to rozległa dziedzina, do której można zadać wiele pytań, lecz

„Pytanie, na które nie ma odpowiedzi, ma zazwyczaj najwięcej wyjaśnień”

Przeglądy ergonomiczne mają zastosowywanie przy wprowadzaniu 5S