Wypadki BHP , Pogotowie BHP -Płock, Polska, kraje UE

Wypadki BHP , Pogotowie BHP

Firma ,Nasza wychodząc naprzeciw potrzebom rynku uruchomiła dział, który świadczy wysoko specjalistyczne usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia postępowań wypadkowych dla:

 • wypadków przy pracy ( pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej )
 • wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
 • wypadków zrównoważonych z wypadkami przy pracy

W zakres usługi wchodzi: •przeprowadzenie pełnego postępowania wraz z opracowanie stosownych dokumentów i rejestrów, przez co najmniej specjalistę ds. bhp, który wejdzie w skład zespołu powypadkowego.

 • pomoc w poinformowaniu odpowiednich organów państwowych o wystąpieniu wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego.
 • poprawne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
 • ustalenie i wprowadzenie zaleceń powypadkowych
 • ustalenie i wprowadzenie działań korygujących ( technicznych i organizacyjnych)
 • ponowne oszacowanie ryzyka
 • przeprowadzenie szkoleń powypadkowych

 

ZGODNIE Z PRAWEM!!!

TYLKO WYKWALIFIKOWANA SŁUŻBA BHP W RANDZE, CO NAJMNIEJ SPECJALISTY – MOŻE ZEWNĘTRZNIE WYKONYWAĆ ZADANIA TEJ SŁUŻBY U INNEGO PRACODAWCY

(art. 23711 K.p i Dz. U. nr 109 poz. 704 z 1997r)

Grupa docelowa, do której kierujemy ofertę to:

 • mała firma
 • średnia firma
 • samozatrudnienie
 • i inne podmioty gospodarcze według zleceń

Wypadki przy pracy i w drodze do i z pracy

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym na pracodawcy ciąży obowiązek powołania zespołu powypadkowego, zadaniem, którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Jeśli chcą Państwo zaoszczędzić czas i mieć gwarancję, że dokumentacja powypadkowa została sporządzona w sposób prawidłowy – nasi specjaliści służą pomocą!

 • Oferujemy Państwu sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.)
 • Oferujemy fachową pomoc przy dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych ze złożeniem dokumentacji powypadkowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; Na życzenie poszkodowanego bezpłatnie sporządzamy wnioski o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS.

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest:

 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.;
 • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych;
 • określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości.

 

Dochodzenie przeprowadza pracodawca lub innym podmiot określony w przepisach prawnych.

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany, (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki:

 • Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy i innych organów (wypadek ciżęki, zbiorowy, śmiertelny)
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
 • Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
 • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
 • Doręczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny)
 • Zarejestrowanie wypadku
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
 • Określenie środków i wniosków profilaktycznych -weryfikacja wprowadzenia zaleceń powypadkowych